Mål: F 3048-16

Avgörande

En ägare till byggnad på ofri grund är att anse som sakägare när servitut ska bildas genom fastighetsreglering eftersom servitutet medför begränsningar av tillåten höjd på byggnader på fastigheten. Hans nyttjanderätt till fastigheten kan alltså påverkas av servitutet och det är inte klarlagt att fastighetsregleringen är utan betydelse för honom. Mark- och miljööverdomstolen ger därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, nyttjanderättshavaren rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering.