Mål: F 986-16

Avgörande

Fråga om ersättning för upphävande och upplåtelse av servitut. Mark- och miljödomstolen hade gjort en annan bedömning än Lantmäteriet av en sakomständighet och dess betydelse samt undanröjt Lantmäteriets beslut och återförvisat målet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen borde ha prövat målet i sak och att ersättningen inte ska bestämmas till ett högre belopp än Lantmäteriet funnit. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.