Mål: M 6204-16

MÖD 2016:19

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har prövat dels om godkänt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har lämnats av kommunstyrelsen när tillstyrkandet innehåller en hänvisning till översiktsplan och miljönämnds yttrande, dels i vilken omfattning allmän domstol kan pröva invändningar om bristande delegation som tidigare har prövats av förvaltningsdomstol inom ramen för en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett godkänt tillstyrkande har lämnats samt att frågan om delegation inte kan prövas då förvaltningsdomstolen allsidigt och slutligt har prövat detta. Slutligen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att mellandomsinstitutet kan användas i mål där miljöprövningsdelegationen är första instans och där domstolens prövning sker enligt lagen om domstolsärenden.