Mål: P 3659-16

Avgörande

MÖD har funnit att en riktlinje i översiktsplanen, enligt vilken kommunen ska verka för att vindkraftverk placeras i grupper, inte i sig utgör hinder mot att ge bygglov till ett vindkraftverk.