Mål: M 5596-16

Avgörande

Strandskyddsdispens för garage har nekats med hänsyn till att det inte varit fråga om redan ianspråktagen mark.