Mål: P 7786-16

Avgörande

Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har funnit att ett beslut av bygg-och miljönämnden har saknat rättsverkningar och därför inte var möjligt att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att beslutet var formulerat på ett sätt som var ägnat att uppfattats som bindande och att beslutet därför var överklagbart. Med hänsyn till att nämnden genom att meddela beslutet gått utanför vad den har rätt att göra enligt plan- och bygglagen, har domstolen upphävt nämndens beslut.