Mål: P 343-16

MÖD 2016:15

Vägledande avgörande

Målet avser byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsanktionsavgift för att ett skrotupplag påbörjats och tagits i bruk utan att det förelegat bygglov, startbesked eller slutbesked för åtgärden. Mark- och miljööverdomstolen fann att byggsanktionsavgift skulle tas ut endast vad avser överträdelsen av bestämmelsen om startbesked och att det saknades förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift p.g.a. överträdelse av bestämmelsen som gäller krav på slutbesked.