Mål: F 3859-16

Avgörande

Fråga om fastighetsbildning strider mot 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen. Lantmäteriet har medgett avstyckning kring en befintlig bostadsbyggnad på en fastighet på Gotland. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att fastighetsbildningen endast avser att befästa befintliga legala förhållanden och att fastighetsbildningen i sig inte påverkar möjligheten att få bygglov för ytterligare byggnationer. Fastighetsbildningen föranleder därför ingen olämplig bebyggelse och strider inte mot 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen.