Mål: M 2444-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att muddring och anläggande av pir kan handläggas som anmälningsärende. Mark- och miljööverdomstolen har i domen konstaterat att pirens påverkan på enskilda intressen, främst i form av påverkan på utsikten, som görs gällande i målet inte är av sådant civilrättsligt slag att tillståndsprövning krävs. Mark- och miljööverdomstolen har vidare konstaterat att inte heller verksamhetens påverkan på allmänna intressen medför att tillståndsprövning krävs.