Mål: P 11387-15

Avgörande

Ansökan om nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka. Den sökta åtgärden avviker från detaljplanen på så sätt att avståndet till tomtgränsen är mindre än 3 meter, genom att byggnaden till viss del placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och eftersom fönster placeras på ena fasaden i strid mot bestämmelse i planen. Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder i Fjällbacka, att området karaktäriseras av små fastigheter och hus som ligger nära varandra, och då gällande plan syftar just till att bevara dessa förhållanden, har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planavvikelserna sammantaget har en sådan påverkan på omgivande miljö att de inte kan godtas som en liten avvikelse från detaljplanen.