Mål: M 900-16

Avgörande

Ansökan om ändring av villkor (om utsläpp av avloppsvatten) i gällande tillstånd för avloppsreningsanläggning. MÖD har, till skillnad från underinstanserna, funnit att förutsättningarna för villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken inte varit uppfyllda.