Mål: P 5737-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en avvikelse med 0,4 m från beviljat bygglov avseende byggnadshöjd ska medföra en skyldighet för byggnadsnämnden att vidta åtgärd. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom har därför Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. PBL.