Mål: M 3129-16

Avgörande

Målet avser ansökan om fortsatt tillstånd till täktverksamhet för brytning av kalksten inom fyndighet som pekats ut som riksintresse, samt tillstånd till därmed sammanhängande vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen hade bifallit tillståndsansökan och meddelat tillstånd till verksamheten med föreskrivna villkor. Domen har överklagats av länsstyrelsen, naturskyddsföreningen och ett stort antal sakägare som yrkat att domen ska upphävas och ansökan avslås. De skäl som framhållits avser olämplig lokalisering pga. skador på riksintressen för naturvård och friluftsliv, Natura 2000-område, artskydd och olägenheter för närboende. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det är ett ändamålsenligt resursutnyttjande av en befintlig täkt. Med de villkor som föreskrivits har Mark- och miljööver-domstolen funnit att miljöbalkens krav på hänsyn till miljön och människors hälsa och säkerhet uppfylls på ett sådant sätt att verksamheten kan tillåtas på platsen. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat tillståndet på så sätt att ett mindre naturområde i norra delen av det utökade täktområdet undantas från brytning samt lagt till villkor om stängsel och begränsning av arbetstiden.