Mål: P 4340-16

Avgörande

En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett plank som skulle placeras längs med gränsen mot grannfastigheten. Hela planket skulle uppföras på mark där sådan åtgärd enligt detaljplanen inte var tillåten. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, ansett att åtgärden inte kan anses utgöra en liten avvikelse från detaljplanen. Plankets angivna funktion som bullerdämpare har inte föranlett någon annan bedömning. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit ansökan om bygglov.