Mål: P 2999-16

Avgörande

Fråga om bygglov för förlängning av en brygga i ett hamnområde. Sjöfartsverket har i ett yttrande i målet anfört att förlängningen av bryggan kommer att utgöra en potentiell sjöfara då den påtagligt kommer att försämra framkomligheten i hamnområdet. Mot bakgrund härav har MÖD upphävt bygglovet och avslagit ansökan.