Mål: M 10680-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den i målet aktuella stenmuren inte kan anses ligga i jordbruksmark och att dispens från biotopskyddet därför inte krävs.