Mål: M 6826-16

Avgörande

MPD avvisade en ansökan om villkorsändring i tillstånd till vindkraftverk. Villkorsändringen avsåg ändring av högsta tillåtna totalhöjd för verken från 191 meter till 200 meter från marknivån. Mark- och miljödomstolen fann att villkorsändringen skulle ha prövats i sak enligt bestämmelserna i 24 kap. 8 § miljöbalken och återförvisade ärendet till MPD för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen och fastställer mark- och miljödomstolens dom.