Mål: P 4465-16

Avgörande

En fastighetsägare hade av nämnden förelagts att riva en stuga alternativt återställa denna i enlighet med beviljat bygglov. MÖD prövade om det, med hänsyn till ett pågående detaljplanearbete, fanns skäl att upphäva föreläggandet. MÖD fann att det inte fanns grund för att säga att bygglov sannolikt kommer att kunna ges när planen väl antagits. MÖD fastställde därför nämndens rättelseföreläggande.