Mål: P 1410-16

Avgörande

I mål om negativt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus utanför detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat mål till den kommunala nämnden. De kumulativa effekterna av byggnadsåtgärder i ett landskap av riksintresse behandlas lämpligast i översiktsplan. I avsaknad av en tydlig översiksplan är det inte tillräckligt att i generella ordalag hänvisa till en negativ påverkan på de allmänna intressena utan sådan påverkan måste konkretiseras för att möjliggöra en noggrann intresseavvägning i det enskilda fallet.