Mål: P 2167-16

Avgörande

MÖD har funnit att ett bygglov inte var förenligt med stadsplanen i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Beträffande byggnadshöjden bedömde MÖD att, då byggnadens ena hörn låg mindre än sex meter från allmän plats, skulle byggnadshöjden beräknas från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Några särskilda omständigheter till stöd för att göra avsteg från detta beräkningssätt har inte ansetts föreligga. Bygglovet har upphävts och ansökan därom har avslagits.