Mål: M 3795-16

Avgörande

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut att inte bevilja strandskyddsdispens för en tillfartsväg. Tillfartsvägen har visserligen bedömts vara en sådan anläggning som enligt 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken för sin funktion måste ligga vid vattnet men vid den intresseavvägning som ska göras har de allmänna intressen som strandskyddet avser att skydda bedömts väga tyngre än sökandens enskilda intresse av att ta området i anspråk.