Mål: F 4707-15

MÖD 2016:43

Vägledande avgörande

Genom lantmäterimyndighetens beslut har en gemensamhetsanläggning inrättats bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT-tjänster (fiber). Gemensamhetsanläggningen har ersatt en aktiebolagsägd centralantenn. Ett antal fastighetsägare har överklagat beslutet och yrkat att deras fastigheter inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att fastighetsägarna inte har gjort sannolikt att de anläggningar som de vill ha i stället för fiber är mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret enligt 5 § anläggningslagen därmed är uppfyllt. MÖD har dock ändrat lantmäterimyndighetens beslut på så sätt att kostnaden för TV-signal ska debiteras de fastigheter som ansluter sig till abonnemang.