Mål: P 6782-15

MÖD 2016:24

Vägledande avgörande

Detaljplanekrav för uppförande av berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark. De åtgärder som behöver vidtas för att förbättra trafiksituationen vid djurparken är
omfattande, påverkar ett stort antal sakägare och kräver kommunens medverkan. De effekter berg- och dalbanan förväntas få på omgivningen är sådana att det vid en sammantagen bedömning av dessa kan antas att berg- och dalbanan medför en betydande miljöpåverkan. Sammanfattningsvis har uppförandet av berg- och dalbanan ansetts ge upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning att prövningen av åtgärden kräver en föregående detaljplaneläggning. Nämndens beslut om bygglov har därför upphävts.