Mål: M 3601-16

Avgörande

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärende har innefattat avgörande av fråga som har betydelse för kommunens möjligheter att tillvarata miljövårdsintresset i kommunen. Eftersom avgörandet därmed gått kommunen emot borde överklagandet inte ha avvisats. Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet.