Mål: M 4160-15

Avgörande

I ett mål om tillstånd till en gruvanläggning gör Mark- och miljööverdomstolen, med beaktande av miljökvalitetsnormerna för vatten, vissa ändringar i fråga om ett utredningsvillkor och en provisorisk föreskrift avseende utsläpp till vatten.