Mål: 4569-16

Avgörande

Utdömande av vite. Tidsfristen inom vilken ett bolag skulle vidta vissa åtgärder enligt föreläggandet var bestämd till tre veckor från delfåendet av beslutet. Med hänsyn bl.a. till åtgärdernas omfattning i förhållande till den korta tid som bolaget hade på sig att vidta de förelagda åtgärderna, fann MÖD att det saknats faktiska möjligheter för bolaget att följa föreläggandet. Ansökan om utdömande av vite lämnades därför utan bifall.