Mål: P 408-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen fann, till skillnad från länsstyrelsen, att en närboende som överklagat ett förhandsbesked hade klagorätt. Domstolen återförvisade därför målet till länsstyrelsen för prövning i sak. Mark- och miljööverdomstolen har vid sin prövning konstaterat att återförvisningsbeslutet var överklagbart och därefter upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens avvisningsbeslut.