Mål: P 4177-16

Avgörande

Planavgift vid bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att tillämpa en viss justeringsfaktor vid beräkning av avgiften och konstaterat att det måste åligga överprövande myndighet att utreda frågan om vad som gäller enligt taxa.