Mål: M 5811-16

Avgörande

Frågan i målet är om strandskyddsdispens kan ges för ett nytt hus på den plats där ett befintligt bostadshus finns. MÖD har bedömt att det befintliga bostadshuset är så förfallet att det inte kan anses ha en etablerad hemfridszon. Området har därför inte ansetts ianspråktaget och särskilda skäl för dispens föreligger därför inte.