Mål: P 2342-16

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. Frågan i målet var bl.a. hur planbestämmelserna skulle tolkas i förhållande till illustrationen och planbeskrivningen. Enligt planbestämmelserna skulle huvudbyggnad placeras 3 meter från lokalgata enligt illustration där detta är möjligt samt minst 4 meter från tomtgräns. MÖD bedömde att det inte var möjligt att placera huvudbyggnaden på den aktuella fastigheten 3 meter från lokalgatan med hänsyn till kravet att huvudbyggnaden även skulle placeras minst 4 meter från tomtgräns. MÖD kom därför fram till att nämndens beslut att ge bygglov för en placering av huvudbyggnaden längre ifrån lokalgatan än 3 meter skulle fastställas