Mål: P 7069-16

Avgörande

Av underinstanserna påförd byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan att bygglov har meddelats har undanröjts av Mark- och miljööverdomstolen. Som skäl för undanröjandet har anförts att överträdelsen att inte söka bygglov inte längre är belagd med sanktionsavgift och att överträdelsen att påbörja åtgärden innan byggnadsnämnden gett startbesked inte gällde för plank vid tidpunkten för överträdelsen.