Mål: P 3655-16

Avgörande

Målet avser antagande av detaljplan. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av ägaren till den fastighet som detaljplanen avsåg. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Sedan fastighetsägaren överklagat domen till MÖD uppstod frågan om ägaren av den fastighet som detaljplanen avsåg hade haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen fann att fastighetsägaren inte hade klagorätt och upphävde därför mark- och miljödomstolens dom och avvisade fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Jfr MÖD 2012:51.