Mål: M 4170-16

Avgörande

Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den omständigheten att ett täkttillstånd har förenats med en föreskrift om att tillståndet inte får tas i anspråk förrän tillstånd för en annan verksamhet har tagits i anspråk har inte ansetts utgöra skäl för att efterskänka avgiften för det kalenderår som följer efter det att tillståndet meddelats.