Mål: P 5918-16

Avgörande

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om inglasning av balkonger. I detaljplanen anges uttryckligen att inglasning av utskjutande balkonger inte får ske i efterhand. Ett åsidosättande av den bestämmelsen, i en omfattning som det här är fråga om, har inte ansetts kunna utgöra en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 plan- och bygglagen.