Mål: M 9655-15

Avgörande

Föreläggande om att Trafikverket ska utföra bullermätningar av maximal bullernivå inomhus samt vid fasad har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har som skäl till upphävandet huvudsakligen anfört att det inte framkommit att bullerstörningen är av sådan omfattning att mätningar av maximal bullernivå behöver göras.