Mål: M 3657-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att ett aktiebolag är verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § miljöbalken för den verksamhet som bolaget tidigare bedrivit. Det förhållandet att bolaget senare bytt verksamhetsföremål, firma och ägare har inte medfört någon annan bedömning.