Mål: P 9083-15, P 9528-15

Avgörande

Ang. två ansökningar om bygglov, dels för belysningsmaster vid befintlig bollplan och dels för föreningsverksamhet på samma bollplan. Den aktuella bollplanen ligger i ett område avsett för skola, daghem samt kultur- och fritidsändamål. Masterna ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

När det gäller ansökan om bygglov för belysningsmaster har MÖD bedömt att bollplanen inte är en idrottsplats enligt 6 kap. 1 § 1 PBF, att uppförandet av masterna inte heller medför att bollplanen blir en idrottsplats, att åtgärden innebär en sådan liten avvikelse från detaljplanen som är förenlig med planens syfte och som kan godtas enligt 9. kap 31 b § PBL, att åtgärden även uppfyller kraven i 2 kap. PBL och att bygglov därför kan ges.

När det gäller ansökan om bygglov för föreningsverksamhet på befintlig bollplan har MÖD undanröjt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till nämnden för fortsatt behandling, eftersom någon prövning enligt 9 kap. 14 § PBL inte har gjorts och en sådan prövning inte bör göras av MÖD som första instans.