Mål: P 10018-15

Avgörande

Ang. bygglov för fyra belysningsmaster vid befintlig bollplan. Den aktuella bollplanen ligger dels i ett område avsett för skola, dels i ett område avsett för idrottshall och värmecentral. Tre av de fyra belysningsmasterna ska uppföras på mark som inte får bebyggas. MÖD har bedömt att bollplanen inte är en idrottsplats enligt 6 kap. 1 § 1 PBF, att uppförandet av masterna inte heller medför att bollplanen blir en idrottsplats, att åtgärden innebär en sådan liten avvikelse från detaljplanen som är förenlig med planens syfte och som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL, att åtgärden även uppfyller kraven i 2 kap. PBL och att bygglov därför kan ges.