Mål: P 1341-16

Avgörande

En byggnadsnämnd meddelade två bygglovsbeslut avseende delvis samma åtgärd på ett enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att upphäva nämndens bygglovsbeslut delvis på det sätt som mark- och miljödomstolen har gjort. Återförvisning till nämnden bl.a. på grund av att det är oklart om det har funnits någon bygglovsansökan till grund för det senare meddelade bygglovet.