Mål: P 2012-16

Avgörande

Målet gäller antagande av detaljplan. MÖD finner att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL är uppfyllt. Kommunens antagandebeslut ska därför stå fast. Även fråga om rättegångsfel bedöms. Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan att först försäkrat sig om att motparten fått del av överklagandet. Genom att parten i MÖD beretts tillfälle att utveckla och slutföra sin talan har MÖD dock bedömt felet som avhjälpt och inte återförvisat målet till mark- och miljödomstolen.