Mål: M 6104-15

Avgörande

I mål om dispens från biotopskyddet finner MÖD att det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken för dispens för igenläggning av ett dike. MÖD fann dock att dispens inte kunde ges för övriga fyra diken med hänsyn till bl.a. fältens areal och den goda arronderingen i området.