Mål: P 10594-15

Avgörande

Frågan är om detaljplanekravet kan göras gällande. MÖD gör bedömningen att det, med hänsyn till att det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse, är en sådan situation som gör att kommunen ska pröva markområdets lämplighet genom detaljplan. Med tillämpning av undantagsbestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket PBL gör dock MÖD den bedömningen att kravet på detaljplan kan frångås och att prövningen kan ske i samband med bygglovet.