Mål: F 5710-15

Avgörande

I en ansökan om fastighetsbestämning angav sökanden att han skulle betala kostnaderna för förrättningen. Uppgiften togs tillbaka innan motparten fått del av den och den hade inte någon betydelse för Lantmäteriets handläggning av ärendet. MMD ansåg att sökanden var bunden av uppgiften och beslutade att han skulle stå för samtliga förrättningskostnader. MÖD har konstaterat att det inte har träffats någon överenskommelse mellan parterna om fördelningen av kostnaderna och att dessa därför ska fördelas efter vad som är skäligt. Vid skälighetsbedömningen har den i ansökan lämnade uppgiften inte tillmätts någon betydelse.