Mål: M 2305-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom i vilken domstolen undanröjde nämndens beslut att ta ut en miljösanktionsavgift av Trafikverket för utebliven anmälan om användning av växtskyddsmedel. Mark- och miljödomstolen fann att Trafikverket fullgjort sin anmälningsplikt genom den anmälan med hänvisning till körplan på Trafikverkets hemsida som lämnats till nämnden.