Mål: P 5664-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom innan överklagandetiden för länsstyrelsens beslut löpt ut. Med tillämpning av 50 kap. 28 § rättegångsbalken har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det rättegångsfel som därigenom förekommit har avhjälpts i högre instans och det fanns därför inte skäl att återförvisa målet.