Mål: P 8778-15

Avgörande

Fråga om en ansökt utformning av fasad genom vald fogkulör uppfyllt kraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att nämnden inte haft fog att neka bygglov med hänvisning till att utformningen inte uppfyllt
kraven i nämnda lagrum.