Mål: P 9987-15

Avgörande

Fråga om det funnits förutsättning att meddela bygglov för bland annat ett bostadshus på en fastighet inom ett riksintresseområde för naturvården. Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att åtgärden skulle komma innebära en påtaglig skada på riksintresset genom att tillgängligheten till marken inte skulle förbli säkerställd. Nämnden har därmed haft fog att neka bygglov.