Mål: P 1290-16

Avgörande

Målet gäller bygglov för uppförande av upplag för sopkärl på punktprickad mark. Upplaget har kringgärdats av ett plank. MÖD gör bedömningen att anläggandet av den hårdgjorda ytan på marken för sopkärlen inte innebär bebyggande av marken och strider därmed inte mot detaljplanen. Planket bedöms av MÖD som stridande mot detaljplanen men tillåten enligt 9 kap. 31 b § 2 PBL. Upplaget har inte bedömts orsaka betydande olägenhet för en granne. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.