Mål: F 9268-15

Avgörande

Fråga om en ledningsrättsupplåtelse till förmån för telebyggnad med anslutande ledningar är förenlig med detaljplanens syfte. Mark- och miljööverdomstolen fann att eftersom planen inte anger någon byggrätt för telebyggnad får tolkning av planens syfte ske med ledning av planbeskrivningen och de faktiska omständigheterna vid planarbetet.