Mål: P 11374-15

Avgörande

Otydlig plankarta medför att befintlig byggnad betraktas som planenlig. Ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.